OBCHODNÉ PODMIENKY

v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení (ďalej len „Obchodné podmienky“)

I.
Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménouhttps://leteckezazitky.sk/ je

Predávajúci:
Obchodné meno: Letecké Zážitky, s.r.o.
Sídlo: Letisko 918, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 52531031
DIČ: 2121067674
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Odd.: Sro, vložka č.: 139481/B
E-mail: obchod@leteckezazitky.sk
Tel. č.: +421 908 770 702
Štatutárny orgán: Norbert Chromek

(ďalej ako „Predávajúci“)

1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom služieb od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na www.leteckezazitky.sk (ďalej aj „Internetový obchod“) a ktorá vyplnila elektronickú Objednávku a elektronicky ju odoslala za účelom objednania služby (ďalej len „Kupujúci“).

 1. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva služby ponúkané prostredníctvom Internetového obchodu pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).
 2. Obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené objednávkou v tomto Internetovom obchode podľa bodu 4 Obchodných podmienok, sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.
 3. Elektronickou objednávkou (ďalej ako aj „Objednávka“) sa rozumie elektronický formulár nachádzajúci sa na webstránke Internetového obchodu odoslaný Kupujúcim elektronicky za účelom objednania služby, ktorý okrem iného obsahuje informácie o Kupujúcom podľa bodu 6 Obchodných podmienok.
 4. Službami, ktoré poskytuje Predávajúci sa rozumejú najmä: a) Zážitkové
  lety, b) Pilotom na skúšku, c) Zoskok s padákom, d) Let balónom, e) Let
  vrtuľníkom, f) Akrobatický let, g) Let stíhačkou, h) Veterný tunel, ch)
  Paragliding, i) Let na vetroni, j) Let rogalom (ďalej aj ako „Služby“).
 5. Služby poskytuje priamo Predávajúci, alebo iní poskytovatelia
  prostredníctvom Predávajúceho, ktorí sú oprávnení na vykonávanie
  Služieb v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky
  (ďalej aj ako „Iní poskytovatelia“).

II.
Objednávka

6. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je vyplnenie formulára
údajmi, t.j. pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných osobných údajov, a to
mena, priezviska, obchodné meno (voliteľné), adresy bydliska, telefonického
čísla a e-mailovej adresy. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti
uvedené v predchádzajúcej vete, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v
  prípade, ak:
 • Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať
  odpoveď (akceptáciu) na e-mailovú adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená
  v Objednávke; alebo
 • Kupujúci nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho; alebo
 • Objednávka je neúplná alebo neurčitá; alebo
 • nebolo možné potvrdiť Objednávku; alebo
 • ak celková cena za objednanú Službu vrátane prípadného poštovného
  nebola Kupujúcim uhradená Predávajúcemu; alebo
 • Predávajúci nevie zabezpečiť Službu objednanú Kupujúcim.
 1. Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na príslušné tlačidlo. Pred
  zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s
  týmito Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím
  príslušného tlačidla.
 2. Odoslaním Objednávky Kupujúcim sa táto považuje za záväznú.
 3. Predávajúci bezodkladne odošle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí
  objednávky spolu s voucherom obsahujúci poukaz na Službu zakúpenú
  Kupujúcim (ďalej aj ako „Voucher“ alebo aj „Poukaz“). Voucher môže byť Kupujúcemu zaslaný rovnako
  dobierkou v prípade voľby. Doručením e-mailu Predávajúceho na e-mailovú
  adresu Kupujúceho o tom, že Predávajúci obdržal Objednávku, sa
  Objednávka považuje za prijatú, čím vzniká kúpna zmluva uzatvorená na
  diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 4. Storno Objednávky:
 • Kupujúci môže stornovať Objednávku aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred
  tým ako bola Objednávka prijatá podľa bodu 11 Obchodných podmienok.
 • Po prijatí Objednávky podľa bodu 11 Obchodných podmienok môže Kupujúci
  zrušiť svoju Objednávku najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni kedy
  Predávajúci obdržal Objednávku od Kupujúceho. Kupujúci je v takomto
  prípade povinný zaplatiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 10% z ceny objednávky.
 • Objednávku je možné zrušiť len v pracovných dňoch, a to e-mailom na
  adrese: obchod@leteckezazitky.sk , pričom je v predmete e-mailu
  potrebné uviesť STORNO OBJEDNÁVKY.

III.
Cena a poštovné

 1. Cena Služieb je uvedená na webstránke Internetového obchodu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien Služieb a
  poštovného. Konečná cena pre Kupujúceho a poštovné sú uvedené v
  potvrdení Objednávky.
 3. Predávajúci môže poskytnúť na ponúkané Služby zľavy, ktoré budú uvedené
  na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.
 4. Cena poštovného je vo výške:
 • 0,00 €, ak je Voucher dodávaný v rámci Slovenskej republiky.
 • 0,00 €, ak je Voucher dodávaný v rámci Európy.
 • 5,99 €, ak je Voucher dodávaný do ostatných (tretích) krajín, t. j.
  mimo Slovenskej republiky a krajín Európy.
 1. K Službe zakúpenej Kupujúcim od Predávajúceho je priložená faktúra.
  Kupujúci súhlasí, aby bol alternatívne Predávajúci oprávnený zaslať
  Kupujúcemu elektronickú faktúru na jeho e-mailovú adresu.

IV.
Možnosti platby za Služby

 1. Možnosť platby za služby resp. platobný systém je napojený na platobnú
  bránu spoločnosti 24-pay, s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú
  technológiu prijímania kariet a on-line bankových prevodov. Všetky
  údaje o platobných kartách a hesiel k elektronickému bankovníctvu
  zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti
  24-pay, s.r.o..

21. Predávajúci akceptuje platbu za Služby len prostredníctvom platobnej
brány a to buď: Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard,
MasterCard Electronic, Maestro, a/alebo Bankovým prevodom prostredníctvom
Paypal, a/alebo Google Pay, kryptomenou Bitcoin a/alebo dobierkou
prostredníctvom Slovenskej pošty.

 1. Ak cena nebude uhradená v plnej výške za objednanú Službu vrátane
  poštovného, Predávajúci je oprávnený zastaviť alebo prerušiť akúkoľvek
  dodávku Služby Kupujúcemu.

V.
Dodacie podmienky a prevzatie Voucheru

 1. Predávajúci zasiela Voucher Kupujúcemu, až po úspešnom zaplatení kúpnej
  ceny v zmysle článku IV.
 2. Voucher je Kupujúcemu zasielaný prostredníctvom emailu na adresu, ktorú
  zadal v Objednávke, alebo na ním uvedenú adresu bydliska/sídla
  Kupujúceho alebo na inú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke.
 3. Voucher Predávajúci dodáva bez územného obmedzenia.
 4. Voucher odoslaný Predávajúcim, je Kupujúci povinný prevziať.
 5. V prípade, ak objednaný Voucher nebude možné expedovať, Predávajúci
  bude o tom Kupujúceho ihneď informovať.

VI.
Uplatňovanie Voucheru

28. Na využitie Služby, ktorú si Kupujúci zakúpil v Internetovom obchode je
potrebné uplatniť Voucher, ktorý Kupujúci obdržal a to v elektronickej,
alebo papierovej forme.

29. Voucher obsahuje nasledujúce údaje: a) popis Služby, ktorú si Kupujúci
objednal, b) doba platnosti Voucheru, c) kód Voucheru d) heslo Voucheru.

30. Voucher je možné použiť iba jedenkrát, v prípade ak vo Voucheri nie je
uvedené inak. Voucher je prevoditeľný na tretiu osobu.

31. Doba platnosti Voucheru je obmedzená a Voucher možno použiť najneskôr
posledný deň tejto lehoty. V prípade ak posledný deň lehoty pripadá na
sviatok, alebo víkend je posledný deň lehoty stanovený Predávajúcim podľa
dohody s Kupujúcim.

32. V prípade ak na využitie Voucheru je viazaná osobitná podmienka napr.
dosiahnutie veku (18+), alebo splnenie odbornej spôsobilosti (vlastníctvo
dokladu), Predávajúci je povinný Kupujúceho na to upozorniť pred
uskutočnením Objednávky.

33. Pre uplatnenie Voucheru je potrebné si zarezervovať termín u
Predávajúceho. Zmenu zarezervovaného termínu je potrebné oznámiť
Predávajúcemu najneskôr 3 dni pred uskutočnením Služby.

34. Predávajúci má právo v prípade zlého počasia, alebo iných objektívnych
skutočností, ktoré by mohli spôsobiť prípadnú škodu na majetku, alebo na
zdraví zrušiť zarezervovaný termín a poskytnúť nový termín po dohode.

35. Predávajúci môže odmietnuť Voucher v prípade že: a) bol predložený po
dobe platnosti, b) bol už raz použitý, c) bol neplatný z dôvodu odstúpenia
od Objednávky d) poskytnutie Služby by bolo v rozpore s platnými právnymi
predpismi.

VII.
Reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá, že Voucher obsahuje všetky náležitosti, tak ako
  je uvedené v Internetovom obchode a že Kupujúcemu bude dodané
  požadované množstvo objednaných Voucherov.
 2. V prípade, že Kupujúci pri prevzatí Voucheru zistí vady, je povinný:
 • oznámiť jednotlivé vady Voucheru Predávajúcemu do 2 pracovných dní odo
  dňa prevzatia Voucheru, telefonicky na číslo: +421 908 770 702,
  e-mailom na e-mailovú adresu obchod@leteckezazitky.sk alebo na adrese
  Predávajúceho, Letisko 918, 900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská
  republika,
 • každý jeden prípad reklamácie bude Predávajúcim posudzovaný osobitne
 1. Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne, resp. najneskôr v lehote 30
  kalendárnych dní odo dňa obdržania reklamovaného Voucheru.
 2. V prípade ak Kupujúci chce reklamovať poskytnutú Službu, je potrebné
  takúto reklamáciu oznámiť Predávajúcemu osobne a to emailom na
  e-mailovú adresu obchod@leteckezazitky.sk /resp. telefonicky na číslo
  +421 908 770 702 alebo doporučenou poštou na adrese Predávajúceho,
  Letisko 918, 900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská republika. V
  písomnosti môže Kupujúci navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie.
 3. Predávajúci je povinný postupovať pri vybavovaní reklamácie v súlade so
  zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom 40/1964 Zb.
  Občiansky zákonník a vybaviť takúto reklamáciu najneskôr do 30 dní.

VIII.
Vrátenie Voucheru / Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do
  štrnástich dní odo dňa prevzatia Voucheru.
 2. Okamih prevzatia Voucheru sa spravuje ustanovením § 7 ods. 4 Zákona č.
  102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. V
  takomto prípade Predávajúci:
 • vráti Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
  cenu zaplatenú za Voucher, ktorú Kupujúci uhradil, vrátane nákladov,
  ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním Voucheru, a to
  prevodom na bankový účet Kupujúceho oznámeného podľa bodu 36. Náklady
  na vrátenie Voucheru znáša Kupujúci.
 1. Ak sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 33,
  Kupujúci kontaktuje Predávajúceho vyplneným formulárom na odstúpenie od
  zmluvy podľa Prílohy č. 1 Obchodných podmienok s uvedením kódu
  Voucheru, mena a priezviska, resp. obchodného mena, adresy
  bydliska/sídla Kupujúceho a dátumu objednania alebo prijatia
  Objednávky.
 2. Podmienkami pre odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 33 sú:
 • Služba nesmie byť využitá, v prípade ak Služba uvedená na Voucheri bola
  poskytnutá Predávajúcim, Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že
  už nemá možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy
 1. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa bodu 33, Voucher zasielaný
  späť Predávajúcemu zasiela Kupujúci na vlastné nebezpečenstvo a znáša
  prípadnú škodu v plnom rozsahu, ktorá na Voucheri vznikne.
 2. Predávajúci nie je povinný akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy
  Kupujúcim najmä ak Voucher je akýmkoľvek spôsobom porušený, resp.
  využitý treťou osobou.

IX.
Spracúvanie osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje tretích osôb, najmä Kupujúcich alebo
  osôb, ktoré sa registrovali alebo prihlásili (ďalej len „Registrované osoby“) na portáli Internetového obchodu
  Predávajúceho www.leteckezazitky.sk (ďalej len „Portál
  “), v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných
  údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
  27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
  (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o
  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
  platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Kupujúci odoslaním Objednávky, alebo Registrovaná osoba kliknutím na
  tlačidlo „Zaregistrovať“ pri registrácii na Portál Predávajúceho,
  potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
  telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska sú presné a
  pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov vykonáva Predávajúci na
  právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie
  zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú Predávajúci a Kupujúci, resp.
  Registrovaná osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením
  takejto zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho, resp. Registrovanej
  osoby, v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spôsobom
  spracúvania osobných údajov je ich zhromažďovanie, uchovávanie,
  poskytnutie a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre fakturačné účely,
  ako aj plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi
  Predávajúcim a Kupujúcim, resp. Registrovanou osobu, ako napríklad
  doručenie Voucheru dohodnutého v Objednávke, poskytnutie zakúpenej
  Služby, vrátane neskoršej komunikácie (reklamácia, odstúpenie od zmluvy
  a pod.), alebo pre potreby zasielania informácií o Službách
  Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho, resp. Registrovanej
  osoby. Na účel vykonania elektronickej platby podľa týchto Obchodných
  podmienok môžu byť v nevyhnutnom rozsahu spracúvané aj údaje Kupujúceho
  o jeho platobnej karte. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba nesie plnú
  zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním
  poskytnutých osobných údajov.
 3. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v
  bode 40 Obchodných podmienok, a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s
  právnym základom uvedeným v rovnakom bode Obchodných podmienok, len na
  základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim, resp.
  Registrovanou osobou dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a
  dobu spracúvania. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba má právo takto
  udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie je účinné
  dňom jeho doručenia Predávajúcemu.
 4. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo
  rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich
  s predajom Služieb prostredníctvom Internetového obchodu a zabezpečením
  jeho chodu.
 5. Osobné údaje sú spracúvané tretími osobami, a to prevádzkovateľom
  webových stránok, na ktorých je uložený Internetový obchod a to
  spoločnosťou WebSupport s. r. o. (prevádzkovateľ e – shop systému),
  ďalej subjektom, ktorý zabezpečuje plnenie si povinností Predávajúceho
  v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
  predpisov, Iní poskytovatelia s ktorými má Predávajúci uzatvorené
  zmluvy o spracúvaní osobných údajov a títo Iní poskytovatelia vystupujú
  vo vzťahu k Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi ako sprostredkovatelia,
  a taktiež subjektom poskytujúcim kuriérske služby, ako aj Slovenskej
  pošte, a.s., za účelom doručenia Voucheru v zmysle Objednávky.
 6. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo
  najvyššej miery ochrany osobných údajov Kupujúceho, resp. Registrovanej
  osoby pred ich protiprávnym spracúvaním.
 7. Predávajúci v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia poskytuje
  Kupujúcemu, resp. Registrovanej osobe nasledovné informácie:
 • identifikačné údaje Predávajúceho sú uvedené v bode 1 Obchodných
  podmienok,
 • účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v
  bode 40 Obchodných podmienok,
 • zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v bode 40 Obchodných
  podmienok,
 • osobné údaje, resp. osobné údaje sú poskytnuté tretím osobám uvedeným v
  bode 43 Obchodných podmienok,
 • Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu existencie registrácie na
  Internetovom obchode, inak v súlade s osobitnými právnymi predpismi,
 • Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba majú právo od Predávajúceho
  požadovať prístup k ich osobným údajom, právo na opravu ich osobných
  údajov, právo na vymazanie ich osobných údajov alebo právo na
  obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
 • Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba, môže pri podozrení, že jeho osobné
  údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov
  Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
  podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

 1. Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho, resp.
  Registrovanej osoby:

  Osoba poskytujúca osobné údaje (ďalej aj „dotknutá osoba“) má v zmysle čl. 15 až čl. 21 a čl. 34
  Nariadenia práva v zmysle nasledujúcich bodov Obchodných podmienok.

 2. Právo na prístup k osobným údajom:
  Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa
  spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo
  získať prístup k týmto údajom a k informáciám uvedeným v bode 45
  Obchodných podmienok.
 3. Právo na opravu osobných údajov:
  Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu
  opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na
  účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
  neúplných osobných údajov.
 4. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“):
  Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Predávajúceho bez zbytočného
  odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a
  prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje
  ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak
  spracúvali; alebo
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie
  osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre
  spracúvanie osobných údajov; alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne
  oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba
  namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu; alebo
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; alebo
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane
  osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou
  je Slovenská republika viazaná; alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej
  spoločnosti.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania:
  Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie
  osobných údajov, ak:
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
  umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť spracúvaných osobných
  údajov; alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta
  vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich
  použitia; alebo
 • Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných
  údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
  alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do
  overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad
  oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je
Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania
osobných údajov zrušené.


 1. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním
  osobných údajov alebo obmedzením spracúvania:

  Na základe ustanovenia čl. 20 Nariadenia je Predávajúci v prípade, ak
  to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o
  príjemcoch, ktorým Predávajúci oznámil opravu osobných údajov,
  vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 2. Právo na prenosnosť údajov:
  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a
  ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a
  strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
  ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 3. Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z
  dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom
  základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
  splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že
  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho
  alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto
  ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
  nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov,
  ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo
  dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať
  spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho
  marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
  marketingom.

 4. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie:

  dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie,
  ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov
  vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú
  alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 5. Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov:
  V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne
  povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb,
  Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných
  údajov dotknutej osobe.
 6. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
 • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej
  žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia,
  ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný
  poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v
  rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá
  osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá
  osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri
  uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 Nariadenia povinný poskytnúť
  dotknutej osobe súčinnosť.
 • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu
  1 Obchodných podmienok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
  Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na
  komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj
  opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení
  dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi
  predĺženia lehoty.
 • Informácie podľa bodu 1 Obchodných podmienok poskytuje Prevádzkovateľ
  bezodplatne.
 • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná
  najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný
  poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií
  alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na
  oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady
  na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na
  základe žiadosti.

Používanie súborov cookie

57. Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom
zariadení Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby (ďalej len „Koncové zariadenie“), ktoré do tohto zariadenia ukladá a
získava k ním prístup Predávajúci prostredníctvom prevádzkovania Portálu.
Prostredníctvom súborov cookie si Portál uchováva informácie o
preferenciách a nastaveniach Kupujúceho. Uchovávanie súborov cookie
zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Portálu.

 1. Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware ani
  spyware.
 2. Portál používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v Koncovom zariadení
  uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky.
  Tieto súbory sa z Koncového zariadenia automaticky odstránia po
  zatvorení zvoleného internetového prehliadača.
 3. Portál používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v Koncovom
  zariadení za účelom:
 • zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do
  vyhľadávača Portálu,
 • zapamätania navštívených miest Portálu a zisťovania, ktoré stránky a
  funkcie používajú užívatelia najčastejšie,
 • zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do Portálu
  vložia,
 • zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku
  (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený,
  dátum a počet jednotlivých návštev Portálu, časový interval požívania a
  pod.),
 • zabezpečenie a zjednodušenie používania užívateľských nastavení.

61. Informácie získané zo súborov cookie Predávajúci nesprostredkúva tretím
subjektom a súčasne Predávajúci nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.

 1. Pokiaľ sa Registrovaná osoba neprihlási do Portálu prostredníctvom
  prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookie k
  spracúvaniu jej osobných údajov.
 2. Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť,
  nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z
  Koncového zariadenia odstrániť.
 3. V prípade nepoužívania súborov cookie Kupujúci nenesie zodpovednosť za
  nesprávne fungovanie Portálu na Koncovom zariadení, zapríčinené
  odmietnutím používania súborov cookie.

X.

Rozhodné právo, právomoc súdu a alternatívne riešenie sporov

 1. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z
  ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami,
  aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami
  Predávajúci a Kupujúci nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred
  príslušným súdom Slovenskej republiky.
 2. Právne vzťahy Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami výslovne neupravené
  sa riadia ustanoveniami platnými právnymi predpismi Slovenskej
  republiky v platnom a účinnom znení.
 3. Alternatívne riešenie sporov:
 • Účelom tohto ustanovenia Obchodných podmienok je informovať
  Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov
  medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia
  sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu
  medzi jeho stranami, t.j. medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
  Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom
  alternatívneho riešenia sporov.
 • Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných
  právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže
  Spotrebiteľ obrátiť.
 • Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia
  sporov informovať na:

  http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 • Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
  sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia
  sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a
  Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov
  online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica
  2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v.
  EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 • V súlade s vyššie uvedeným nariadením Predávajúci uvádza odkaz na
  možnosti využitia Európskej platformy RSO:

  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

  .

XI.
Záverečné ustanovenia

 1. Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim v celom svojom rozsahu
  podlieha režimu týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku
  Slovenskej republiky, najmä ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb.
  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že
  Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.
  V prípade, že účastníkom právneho vzťahu je Spotrebiteľ, vzťahujú sa na
  tento právny vzťah aj príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o
  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č.
  102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom
  obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
  kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č.
  351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
  predpisov, a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
  neskorších predpisov, a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym
  príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.
 2. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné
  alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú
  v platnosti a účinnosti.
 3. Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností Predávajúceho je Slovenská
  obchodná inšpekcia podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb.
  o Slovenskej obchodnej inšpekcii.
 4. Všetky písomnosti a iné zásielky, ktoré Kupujúci bude doručovať
  Predávajúcemu, je Kupujúci povinný doručiť osobne alebo doporučene
  prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom
  elektronickej pošty na adresu Predávajúceho uvedenú na webstránke
  Predávajúceho, pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené
  inak.
 5. Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa
  spravuje týmito Obchodnými podmienkami Predávajúceho. Obchodné
  podmienky sa pre Kupujúceho alebo Registrovanú osobu stávajú účinnými a
  záväznými dňom registrácie Registrovanej osoby na Portáli Predávajúceho
  alebo objednaním Služby ponúkanej Predávajúcim.
 6. Registrovaná osoba, najmä Kupujúci registráciou na webstránke
  Internetového obchodu Predávajúceho alebo odoslaním Objednávky
  potvrdzuje, že sa oboznámila s Obchodnými podmienkami Predávajúceho,
  ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Internetového obchodu
  Predávajúceho, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a
  zaväzuje sa nimi riadiť.
 7. Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto
  Obchodné podmienky Predávajúceho. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky
  nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webstránke Internetového
  obchodu.
 8. Obchodné podmienky boli vypracované Predávajúcim a sú platné a účinné
  od 01.06.2019.

Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:

Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vykonáva orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru

Tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Fax č. 02/58 27 21 70