Zásady o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Pilot Club – Letecká škola s.r.o., so sídlom Letisko 918, 900 50 Kráľova pri Senci, IČO 50 826 913, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 118872/B (ďalej len „spoločnosť Pilot Club“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov za účelom:

a. Vybavenie objednávok uzatvorených prostredníctvom webovej stránky https://leteckezazitky.sk/

Spoločnosť Pilot Club spracúva Vaše osobné údaje za účelom kompletného spracovania Vašej objednávky, ktorú ste uskutočnili na webovej stránke https://leteckezazitky.sk. Spoločnosť Pilot Club získava osobné údaje dotknutej osoby z webovej stránky https://leteckezazitky.sk. Spoločnosť Pilot Club spracúva nasledovné osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie spolupráce: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a poštová adresa.

b. Zabezpečenia realizácie projektov ponúkaných spoločnosťou Pilot Club na webovej stránke https://leteckezazitky.sk

Spoločnosť Pilot Club spracúva Vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia projektu, ktorý ste si ako dotknutá osoba objednali na webovej stránke https://leteckezazitky.sk. Vaše údaje spoločnosť Pilot Club spracúva v dôsledku zabezpečenia ochrany zdravia , života a úspešného poskytnutia Vami objednanej služby. Spoločnosť Pilot Club získava osobné údaje dotknutej osoby prostredníctvom vyplnenia objednávky dotknutou osobou.

c. Poskytnutie marketingových informácii dotknutým osobám

Spoločnosť Pilot Club spracúva Vaše osobné údaje za účelom poskytnutia marketingových informácií o novinkách a projektoch, ktoré spoločnosť Pilot Club pripravuje. Spoločnosť Pilot Club za týmto účelom spracúva meno, priezvisko, email a tel. číslo dotknutej osoby.

3. Spracúvanie osobných údajov na právnom základe:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade účelu a) Vybavenie objednávok uzatvorených prostredníctvom webovej stránky https://leteckezazitky.sk/, článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), v prípade b) Zabezpečenia realizácie projektov ponúkaných spoločnosťou Pilot Club na webovej stránke https://leteckezazitky.sk Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a v prípade c) Poskytnutie marketingových informácií dotknutým osobám Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Pilot Club je v prípade a) Vybavenia objednávok uzatvorených prostredníctvom webovej stránky https://leteckezazitky.sk/, nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, v prípade b) Zabezpečenia realizácie projektov ponúkaných spoločnosťou Pilot Club na webovej stránke https://leteckezazitky.sk, je nevyhnutné spracúvanie v rámci oprávneného záujmu, kedy spoločnosť Pilot Club spracúva Vaše údaje za účelom ochrany zdravia, života a úspešného poskytnutia Vami objednanej služby a v prípade c) Poskytnutie marketingových informácií dotknutým osobám na základe Vami poskytnutého súhlasu.

4. Príjemcami Vašich osobných údajov sú:

Spoločnosť Pilot Club, ktorá spracúva Vaše osobné údaje, ako údaje dotknutej osoby, ich neposkytuje tretím osobám s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní, alebo iným verejným orgánom z titulu verejnej moci a iným sprostredkovateľom výlučne za úspešným vykonaním Vami objednanej služby. Spoločnosť Pilot Club Vaše osobné údaje neposkytuje tretím krajinám, alebo medzinárodným organizáciám a v prípade, ak by tak učinila, vopred by Vás o tom informovala.

5. Doba úschovy osobných údajov:

Spoločnosť Pilot Club uschováva Vaše osobné údaje v prípade a) Vybavenie objednávok uzatvorených prostredníctvom webovej stránky https://leteckezazitky.sk/, v prípade b) Zabezpečenia realizácie projektov ponúkaných spoločnosťou Pilot Club na webovej stránke https://leteckezazitky.sk a v prípade c) Poskytnutia marketingových informácií dotknutým osobám, po dobu 10 rokov. V prípade ak dotknutá osoba požiada spoločnosť Pilot Club o vymazanie osobných údajov, spoločnosť Pilot Club tak urobí bezodkladne.

6. Vaše osobné údaje sú chránené:

Spoločnosť Pilot Club sa snaží chrániť Vaše osobné údaje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a vykonáva všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vaše osobné údaje ochránila. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Databázu, spoločnosť Pilot Club chráni pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má voči spoločnosti Pilot Club ako prevádzkovateľovi právo 1. požadovať prístup k osobným údajom, 2. na opravu osobných údajov, 3. na vymazanie osobných údajov, 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 5. na prenosnosť osobných údajov a 6. namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Pilot Club:

Kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú nasledovné:

Sídlo prevádzkovateľa: Letisko 918

900 50 Kráľová pri Senci

Email prevádzkovateľa: obchod@leteckezazitky.sk

Webová adresa: https://leteckezazitky.sk

Tel. číslo: +421 908 770 702

  1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti Pilot Club s uvedením mena a priezviska dotknutej osoby,

  2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

  3. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.