Všeobecné obchodné podmienky


v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení (ďalej len „
Obchodné podmienky“)

 

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou https://leteckezazitky.sk/ je

 

Predávajúci:

Obchodné meno: Letecké Zážitky, s.r.o.
Sídlo: Kráľová pri Senci 918 Kráľová pri Senci 900 50
IČO: 52 531 031
DIČ: 2121067674
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.: 139481/B
E-mail: obchod@leteckezazitky.sk
Tel. č.: +421 908 770 702
Štatutárny orgán: Norbert Chromek

(ďalej ako „Predávajúci“)

Tieto Obchodné podmienky sú účinné od: 01.01.2022

 

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom služieb od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na www.leteckezazitky.sk (ďalej aj „Internetový obchod“ alebo aj „Portál”) a ktorá vyplnila elektronickú Objednávku a elektronicky ju odoslala za účelom objednania služby (ďalej len „Kupujúci“).
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva služby ponúkané prostredníctvom Internetového obchodu pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).
 3. Obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené objednávkou v tomto Internetovom obchode podľa bodu 4 Obchodných podmienok, sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.
 4. Elektronickou objednávkou (ďalej ako aj „Objednávka“) sa rozumie elektronický formulár nachádzajúci sa na webstránke Internetového obchodu odoslaný Kupujúcim elektronicky za účelom objednania služby, ktorý okrem iného obsahuje informácie o Kupujúcom podľa bodu 7 Obchodných podmienok.
 5. Službami, ktoré poskytuje Predávajúci sa rozumejú najmä: a) Zážitkové lety, b) Pilotom na skúšku, c) Zoskok s padákom, d) Let balónom, e) Let vrtuľníkom, f) Akrobatický let, g) Let stíhačkou, h) Veterný tunel, ch) Paragliding, i) Let vetroňom, j) Let rogalom, k) Prenájom súkromného lietadla, l) Zvýhodnené lety (ďalej aj ako „Služby“).
 6. Služby poskytuje priamo Predávajúci, alebo iní poskytovatelia prostredníctvom Predávajúceho, ktorí sú oprávnení na vykonávanie Služieb v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä zákon č. Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Iní poskytovatelia“).

 

II. Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je vyplnenie formulára údajmi, t.j. pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných osobných údajov, a to mena, priezviska, obchodného mena (voliteľné), telefonického čísla a e-mailovej adresy. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak:
 • Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď (akceptáciu) na

e-mailovú adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v Objednávke; alebo

 • Kupujúci nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho; alebo
 • Objednávka je neúplná alebo neurčitá; alebo
 • nebolo možné potvrdiť Objednávku; alebo
 • ak celková cena za objednanú Službu vrátane prípadného poštovného nebola Kupujúcim uhradená Predávajúcemu; alebo
 • Predávajúci nevie zabezpečiť Službu objednanú Kupujúcim.

 

 1. Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na príslušné tlačidlo. Pred zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím príslušného tlačidla.
 2. Odoslaním Objednávky Kupujúcim sa táto považuje za záväznú.
 3. Predávajúci bezodkladne po prijatí platby odošle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky spolu s voucherom obsahujúcim poukaz na Službu zakúpenú Kupujúcim (ďalej aj ako „Voucher“ alebo aj „Poukaz“). Voucher môže byť Kupujúcemu zaslaný rovnako dobierkou v prípade voľby. Doručením e-mailu Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho o tom, že Predávajúci obdržal Objednávku, sa Objednávka považuje za prijatú, čím vzniká kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 4. Storno Objednávky:

 

 • V prípade ak Kupujúci v zákonnej lehote neodstúpil od zmluvy je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho storno poplatok ("Storno").
 • Po uplynutí 14. dňa od uskutočnenia Objednávky až do 30. dňa je Predávajúci v prípade zrušenia Objednávky Kupujúcim oprávnený požadovať Storno vo výške 20% z ceny konkrétnej Objednávky.
 • Po uplynutí 30. dňa od uskutočnenia Objednávky je Predávajúci v prípade zrušenia Objednávky Kupujúcim oprávnený požadovať Storno vo výške 50% z ceny konkrétnej Objednávky.
 • Objednávku je možné zrušiť len v pracovných dňoch, a to e-mailom na adrese: obchod@leteckezazitky.sk , pričom je v predmete e-mailu potrebné uviesť STORNO OBJEDNÁVKY.
 • Voucher po uplynutí platnosti nie je možné stornovať viď. bod 53 týchto Obchodných podmienok.


Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

III. Cena a poštovné

 1. Cena Služieb je uvedená na webstránke Internetového obchodu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien Služieb a poštovného. Konečná cena pre Kupujúceho a poštovné sú uvedené v potvrdení Objednávky.
 3. Predávajúci môže poskytnúť na ponúkané Služby zľavy, ktoré budú uvedené na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.
 4. Cena poštovného je vo výške:

 

 • 0,00 €, ak je Voucher dodávaný v rámci Slovenskej republiky.
 • 0,00 €, ak je Voucher dodávaný v rámci Európy.
 • 15,00 €, ak je Voucher dodávaný do ostatných (tretích) krajín, t. j. mimo Slovenskej republiky a krajín Európy.

 

 1. K Službe zakúpenej Kupujúcim od Predávajúceho je priložená faktúra. Kupujúci súhlasí, aby bol alternatívne Predávajúci oprávnený zaslať Kupujúcemu elektronickú faktúru na jeho e-mailovú adresu.

IV. Možnosti platby za Služby

 1. Možnosť platby za služby resp. platobný systém je napojený na platobnú bránu spoločnosti 24- pay s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania kariet a on-line bankových prevodov. Všetky údaje o platobných kartách a hesiel k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti 24-pay s.r.o.
 2. Predávajúci akceptuje platbu za Služby len prostredníctvom platobnej brány a to buď: Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, a/alebo Bankovým prevodom prostredníctvom Apple Pay, Paypal, a/alebo Google Pay, kryptomenou Bitcoin, Ethereum, resp. iných kryptomien po dohode s Kupujúcim a/alebo dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty.
 3. Ak cena nebude uhradená v plnej výške za objednanú Službu vrátane poštovného, Predávajúci je oprávnený zastaviť alebo prerušiť akúkoľvek dodávku Služby Kupujúcemu.

 

V. Dodacie podmienky a prevzatie Voucheru

 1. Predávajúci zasiela Voucher Kupujúcemu, až po úspešnom zaplatení kúpnej ceny v zmysle

článku IV.

 1. Voucher je Kupujúcemu zasielaný prostredníctvom emailu na adresu, ktorú zadal v Objednávke, alebo na ním uvedenú adresu bydliska/sídla Kupujúceho alebo na inú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke.
 2. Voucher Predávajúci dodáva bez územného obmedzenia.
 3. Voucher odoslaný Predávajúcim, je Kupujúci povinný prevziať.
 4. V prípade, ak objednaný Voucher nebude možné expedovať, Predávajúci bude o tom Kupujúceho ihneď informovať.

 

VI. Uplatňovanie Voucheru

 1. Na využitie Služby, ktorú si Kupujúci zakúpil v Internetovom obchode je potrebné uplatniť Voucher, ktorý Kupujúci obdržal a to v elektronickej, alebo papierovej forme.
 2. Voucher obsahuje nasledujúce údaje: a) popis Služby, ktorú si Kupujúci objednal, b) doba platnosti Voucheru, c) kód Voucheru d) heslo Voucheru.
 3. Voucher je možné použiť iba jedenkrát, v prípade ak vo Voucheri nie je uvedené inak. Voucher
  je prevoditeľný na tretiu osobu.
 4. Doba platnosti Voucheru je obmedzená a Voucher možno použiť najneskôr posledný deň tejto lehoty.
 5. V prípade ak na využitie Voucheru je viazaná osobitná podmienka napr. dosiahnutie veku (18+), alebo splnenie odbornej spôsobilosti (vlastníctvo dokladu), Predávajúci je povinný Kupujúceho na to upozorniť pred uskutočnením Objednávky.
 6. Pre uplatnenie Voucheru je potrebné si zarezervovať termín u Predávajúceho, alebo u Iného poskytovateľa. Zmenu zarezervovaného termínu je potrebné oznámiť Predávajúcemu, alebo Inému poskytovateľovi najneskôr 7 dní pred uskutočnením Služby.
 7. Predávajúci má právo v prípade zlého počasia, alebo iných objektívnych skutočností, ktoré by mohli spôsobiť prípadnú škodu na majetku, alebo na zdraví zrušiť zarezervovaný termín a poskytnúť nový termín po dohode.
 8. Predávajúci môže odmietnuť Voucher v prípade že: a) bol predložený po dobe platnosti, b) bol už raz použitý, c) bol neplatný z dôvodu odstúpenia od Objednávky d) poskytnutie Služby by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi.

 

VII. Reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá, že Voucher obsahuje všetky náležitosti, tak ako je uvedené v Internetovom obchode a že Kupujúcemu bude dodané požadované množstvo objednaných Voucherov.
 2. V prípade, že Kupujúci pri prevzatí Voucheru zistí vady, je povinný:
 • oznámiť jednotlivé vady Voucheru Predávajúcemu do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia Voucheru, telefonicky na číslo: +421 908 770 702, e-mailom na e-mailovú adresu obchod@leteckezazitky.sk alebo na adrese Predávajúceho, Kráľová pri Senci 918, 900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská republika,
 • každý jeden prípad reklamácie bude Predávajúcim posudzovaný osobitne

 

 1. Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne, resp. najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania reklamovaného Voucheru.
 2. V prípade ak Kupujúci chce reklamovať poskytnutú Službu, je potrebné takúto reklamáciu oznámiť Predávajúcemu e-mailom na e-mailovú adresu obchod@leteckezazitky.sk
  /resp. telefonicky na číslo +421 908 770 702 alebo doporučenou poštou na adrese Predávajúceho, Kráľová pri Senci 918, 900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská republika. V písomnosti môže Kupujúci navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie.
 1. Predávajúci je povinný postupovať pri vybavovaní reklamácie v súlade so zákonom č. 250/2007
 1. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a vybaviť takúto reklamáciu najneskôr do 30 dní.

 

VIII. Vrátenie Voucheru / Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich dní (14) odo dňa prevzatia Voucheru.
 2. Okamih prevzatia Voucheru sa spravuje ustanovením § 7 ods. 4 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. V takomto prípade Predávajúci:
 • vráti Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Voucher, ktorú Kupujúci uhradil, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním Voucheru, a to prevodom na bankový účet Kupujúceho oznámeného podľa bodu
 • Náklady na vrátenie Voucheru znáša Kupujúci.
 1. Ak sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 39, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy podľa Prílohy č. 1 Obchodných podmienok s uvedením kódu Voucheru, mena a priezviska, resp. obchodného mena, adresy bydliska/sídla Kupujúceho a dátumu objednania alebo prijatia Objednávky.
 2. Podmienkami pre odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 39 sú:
 • Služba nesmie byť využitá, v prípade ak Služba uvedená na Voucheri bola poskytnutá Predávajúcim, Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že už nemá možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy
 1. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa bodu 39, Voucher zasielaný späť Predávajúcemu zasiela Kupujúci na vlastné nebezpečenstvo a znáša prípadnú škodu v plnom rozsahu, ktorá na Voucheri vznikne.
 2. Predávajúci nie je povinný akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim najmä ak

Voucher je akýmkoľvek spôsobom porušený, resp. využitý treťou osobou.

 

IX. Ostúpenie od zmluvy v prípade priebehu poskytovania Služieb

 1. V prípade ak došlo k začatiu poskytovania Služby zo strany Predávajúceho alebo zo strany Iného poskytovateľa Služby, Kupujúci nemá právo na odstúpenie od tejto zmluvy.
 2. Kupujúci nemá právo na náhradu kúpnej ceny ani v prípade ak zo subjektívnych dôvodov Kupujúceho (napr. nevoľnosť, strach, a. i.) došlo k prerušeniu (t.j. napr. skráteniu letu) alebo úplnému ukončeniu poskytovania Služby a Predávajúci toto prerušenie resp. ukončenie poskytovania Služby nijako nezavinil.
 3. Ustanovenia v bodoch 40 až 41 sa nepoužijú ak sa Predávajúci s Kupujúcim výslovne dohodne, že mu kúpnu cenu napriek subjektívnym prekážkam na strane Kupujúceho vráti.

 

X. Obnovenie doby platnosti Voucheru

 1. Predávajúci má právo obnoviť platnosť Voucheru, ktorý je po dobe platnosti v prípade ak Kupujúci o to Predávajúceho požiada a Predávajúci mu to následne schváli.

 2. V prípade ak Predávajúci rozhodne o obnovení doby platnosti Voucheru, pričom žiadosť Kupujúceho bola uskutočnená do 12 mesiacov od uplynutia doby platnosti Voucheru, je Kupujúci povinný uhradiť sumu vo výške 19,99 EUR a rozdiel sumy ktorý spočíva v cene pôvodného Voucheru a nového Voucheru.

 3. V prípade ak Predávajúci rozhodne o obnovení doby platnosti Voucheru, pričom žiadosť Kupujúceho bola uskutočnená po 12 mesiacoch od uplynutia doby platnosti Voucheru, je Kupujúci povinný uhradiť sumu vo výške 29,99 EUR a rozdiel sumy ktorý spočíva v cene pôvodného Voucheru a nového Voucheru.

 

XI. Zrušenie / storno Voucheru Kupujúcim

 1. Kupujúci má v prípade ak nevyužil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle týchto Obchodných podmienok právo zrušiť / stornovať svoj Voucher.

 2. Zrušiť / stornovať Voucher je možné iba v prípade, ak je Voucher stále platný avšak k poskytnutiu Služby zo strany Predávajúceho nedošlo.

 3. Kupujúci má právo v prípade zrušenia / storna Voucheru na vrátenie ceny Objednávky v zmysle článku II. bodu 12 týchto Obchodných podmienok.

 

XII. Osobitné podmienky Služieb Prenájom súkromného lietadla a Zvýhodnené lety

 1. Predávajúci poskytuje osobitné typy Služieb s názvom Prenájom súkromného lietadla a Zvýhodnené lety (ďalej len „Osobitné Služby“) prostredníctvom Iných poskytovateľov.

 2. Osobitné Služby sú bližšie popísané a špecifikované na Internetovom obchode Predávajúceho v sekcii Aerotaxi / Prenájom súkromného lietadla s pilotom a Zvýhodnené súkromné lety.

 3. Po objednávke Osobitných Služieb, Kupujúci obdrží od Predávajúceho samostatnú dohodu o rezervácii Osobitných Služieb, vrátane ktorej prílohy budú tieto Obchodné podmienky, ako aj všeobecné obchodné podmienky Iného poskytovateľa.

 4. Vzhľadom na vysokú personalizáciu Osobitných Služieb a na konkrétne dojednania Kupujúceho ktorým je spotrebiteľ sa na Osobitné Služby viažu okrem týchto Obchodných podmienok aj osobitné podmienky storna / zrušenia Osobitných Služieb.

 5. V prípade, ak Kupujúci stornuje / zruší Osobitnú Službu, ktorá je individuálne dojednaná je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli za rezerváciu lietadla, rezerváciu pilota, ubytovanie pilota, letiskové a iné poplatky ktoré si vyžadovali úhradu vopred poskytovateľom (ďalej len „Náklady za rezerváciu Osobitných Služieb“).

 6. Náklady za rezerváciu Osobitných Služieb je Predávajúci povinný vyúčtovať Kupujúcemu najneskôr do 5 dní od storna / zrušenia Osobitných Služieb.

 

XIII. Spracúvanie osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje tretích osôb, najmä Kupujúcich alebo osôb, ktoré sa registrovali alebo prihlásili (ďalej len „Registrované osoby“) na Portáli, alebo aktivovali Voucher prostredníctvom Portálu (ďalej len „Aktivácia Voucheru”), v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 2. Kupujúci odoslaním Objednávky, Aktiváciou Voucheru, alebo Registrovaná osoba , potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov vykonáva Predávajúci na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú Predávajúci a Kupujúci, resp. Registrovaná osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením tejto zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby, v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spôsobom spracúvania osobných údajov je ich zhromažďovanie, uchovávanie, poskytnutie a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre fakturačné účely, ako aj plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, resp. Registrovanou osobu, ako napríklad doručenie Voucheru dohodnutého v Objednávke, poskytnutie zakúpenej Služby, vrátane neskoršej komunikácie (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), alebo pre potreby zasielania informácií o Službách Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby. Na účel vykonania elektronickej platby podľa týchto Obchodných podmienok môžu byť v nevyhnutnom rozsahu spracúvané aj údaje Kupujúceho o jeho platobnej karte. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním poskytnutých osobných údajov.

 1. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 62 Obchodných podmienok, a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedeným v rovnakom bode Obchodných podmienok, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim, resp. Registrovanou osobou dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu spracúvania. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.
 2. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s predajom Služieb prostredníctvom Internetového obchodu a zabezpečením jeho chodu.
 3. Osobné údaje sú spracúvané tretími osobami, a to prevádzkovateľom webových stránok, na ktorých je uložený Internetový obchod a to spoločnosťou WebSupport s. r. o. (prevádzkovateľ e - shop systému), ďalej subjektom, ktorý zabezpečuje plnenie si povinností Predávajúceho v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Iní poskytovatelia s ktorými má Predávajúci uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov a títo Iní poskytovatelia vystupujú vo vzťahu k Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi ako sprostredkovatelia, a taktiež subjektom poskytujúcim kuriérske služby, ako aj Slovenskej pošte, a.s., za účelom doručenia Voucheru v zmysle Objednávky.
 4. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany osobných údajov Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby pred ich protiprávnym spracúvaním.
 5. Predávajúci v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia poskytuje Kupujúcemu, resp. Registrovanej osobe nasledovné informácie:

 

 • identifikačné údaje Predávajúceho sú uvedené v článku I. Obchodných podmienok,
 • účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 62 Obchodných podmienok,
 • zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v bode 62 Obchodných podmienok,
 • osobné údaje sú poskytnuté tretím osobám uvedeným v bode 62 Obchodných podmienok,
 • Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu existencie registrácie na Internetovom obchode, inak v súlade s osobitnými právnymi predpismi,
 • Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba majú právo od Predávajúceho požadovať prístup k ich osobným údajom, právo na opravu ich osobných údajov, právo na vymazanie ich osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
 • Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba, môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o